Όροι Χρήσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ- ΔΙΑΝΟΜΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β’ Φάση, Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076, Δήμος Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 094069931 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, εφεξής επονομαζόμενη ως «η Εταιρεία» και η «Γ.ΘΩΜΑΣ-Σ.ΚΑΤΣΗΣ-Ν.ΣΤΟΥΠΑΣ Ο.Ε.», με έδρα στη Δάφνη, (οδός Λ. Βουλιαγμένης 167 & Λήμνου 2, Τ.Κ. 17237) και με στοιχεία ΑΦΜ 999541959, ΔΟΥ: Ηλιούπολης, Επάγγελμα: Λογισμικό και Διαφήμιση, ακολούθως αναφερομένη ως «Πάροχος», διοργανώνουν από κοινού διαγωνισμό για το brand McVitie’s με τίτλο: «Summer Tastes Better with McVitie’s Giveaway!!».

Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα/προφίλ του brand McVitie’s Greece στο Instagram καθώς και στη ανάρτηση του διαγωνισμού στο Facebook, μέσα στα οποία και διενεργείται ο διαγωνισμός.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας και του Παρόχου, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.
2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή σε κλήρωση, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει θα πρέπει αρχικά να επισκεφτεί τον ιστότοπο του διαγωνισμού. Να κάνει follow / like στο προφίλ του “McVitie’s Greece” σε Instagram και Facebook αντίστοιχα, έπειτα να κάνει like στο post του διαγωνισμού και να σχολιάσει στο post κάνοντας αναφορά (mention) σε δυο φίλους.
3. Η κλήρωση
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30/06 ώρα 23:59 και οι νικητές της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν Δευτέρα 01/07 μέσω 24ωρης ανάρτησης (story) καθώς και μέσω σχολίου στη δημοσίευση του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Παρόχου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία και ο Πάροχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του διακομιστή (server) του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ξεκινά την Παρασκευή 21/01 και ώρα 12:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30/06 και ώρα 23:59, εφεξής «Διάρκεια».
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής
Κερδίζουν συνολικά 10 νικητές (5 στο Facebook & 5 στο Instagram), οι οποίοι θα παραλάβουν από την Εταιρεία τα παρακάτω Δώρα, αναλόγως την θέση τους. Το Δώρο αφορά σε προϊόντα McVitie’s, 1 πακέτο McVitie’s Digestives Light, 1 πακέτο McVitie’s Tartlets σοκολάτα, 1 πακέτο McVitie’s Tartlets λεμόνι, 1 πακέτο από τις 3 γεύσεις McVitie’s Cracker Crisps (Sour Cream & Chive, Thai Sweet Chilli και Smoky Barbeque) για τους πέντε νικητές σε κάθε πλατφόρμα (Instagram/Facebook). Το Δώρο θα αποσταλεί από την Εταιρεία. Το Δώρο θα πρέπει να παραληφθεί αυτούσιο και ολόκληρο εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος που αναφέρεται παρακάτω. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν δύναται να διασπαστεί σε μικρότερες παραγγελίες.
Οι νικητές οι οποίοι θα προκύψουν από την κλήρωση και οι οποίοι θα ανακοινωθούν με σχόλιο στην αρχική δημοσίευση του διαγωνισμού καθώς και μέσω stories, κατόπιν της κλήρωσης και κατά την επικοινωνία τους με την Διοργανώτρια θα καλούνται να δώσουν το Ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, ένα email, προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να προχωρήσει στην αποστολή του Δώρου τους.
Οι νικητές θα μπορούν να αποδεχτούν το Δώρο τους εντός 30 ημερών έπειτα από τη λήξη του Διαγωνισμού. Θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία μέσω μηνύματος ή τηλεφώνου. Κατά την επικοινωνία θα πρέπει να δώσουν το Ονοματεπώνυμό τους και τα στοιχεία αποστολής και επικοινωνίας.

Μετά το πέρας του ορισμένου χρονικού διαστήματος το δώρο θα απόλλυται οριστικά και οι νικητές που δεν το έχουν παραλάβει θα χάνουν κάθε δικαίωμα διεκδίκησης από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, μετά από συνεννόηση με την εταιρεία. Σε περίπτωση που oι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν τα Δώρα τα οποία δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά τους όσον αφορά τα Δώρα αυτά. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

5. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι Συμμετέχοντες/αποστολείς της πρόσκλησης στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) ο λογαριασμός στο Instagram και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώνουν οι συμμετέχοντες στη φόρμα στοιχείων δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία ή/και ο Πάροχος τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του διαγωνισμού
(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και του Παρόχου, YouTube κλπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως της συμμετοχής του.
(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας ή/και του Παρόχου σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής.

6. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Η Εταιρεία δύναται – αλλά δεν υποχρεούται – να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.
Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες αναλυτικούς όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

7. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή/και του Παρόχου, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία / Πάροχος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Εταιρεία ή/και ο Πάροχος δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που απολέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες αναλυτικούς όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

8. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Εταιρείας.

9. Προσωπικά Δεδομένα
O Πάροχος εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας, η οποία και είναι Συνυπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων μαζί με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εντός του ΕΟΧ. Κάποιοι εκ των υποεκτελούντων την επεξεργασία ενδέχεται να αποθηκεύσουν δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, ωστόσο με όλους τους υποεκτελούντες την επεξεργασία έχει συναφθεί DPA. Για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@elgeka.gr.
O Πάροχος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία τυχόντων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρεία θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει (ο «Εκτελών την Επεξεργασία») προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει τη συγκατάθεσή του, τα ανωτέρω ισχύουν και για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του αυτή.
Ο Πάροχος και η Εταιρεία θα κρατήσουν τα δεδομένα το πολύ για μέχρι δύο χρόνια από τη λήξη του διαγωνισμού. Θα τα κρατήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής να αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος να προσβάλει τον διαγωνισμό. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης και να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του στέλνοντας email στο info@elgeka.gr. Στην ίδια διεύθυνση email μπορεί να ζητήσει και διευκρινίσεις για τα δεδομένα του ή να ζητήσει διόρθωση των δεδομένων του σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή.
Το υποκείμενο των δεδομένων – ο συμμετέχων – έχει επίσης δικαίωμα Α) Να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Β) Να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή για την υπεράσπισή του έναντι νομικών αξιώσεων τρίτων. Γ) Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη. Δ) Να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα που έχει παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσει την διαβίβασή τους σε τρίτο. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στην Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρεία να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.
Η δια των παρόντων Αναλυτικών Όρων συμφωνημένη μεταβίβαση λαμβάνει χώρα χωρίς ο συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, η δε παραχωρούμενη δια των παρόντων αναλυτικών όρων συναίνεση κάθε συμμετέχοντος στην άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται ανωτέρω, αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τον συμμετέχοντα.

11. Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

12. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2109733406, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 9:30πμ έως τις 17:30μμ.

[:en _i=”0″ _address=”6.0.0.0″ /][:el _i=”1″ _address=”6.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”6.0.0.2″ /]